تبلیغات
تحقیق دانشگاه

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه

– مقدمه

ساقه برنج : از فراوانترین ضایعات لیگنوسلولزی در جهان است . تولید سالیانه آن در سراسر دنیا ، ۶۰۰ میلیون تن در هر سال برآورده می شود . برخلاف ساقه گندم ، مقادیر بالای سیلیکا و قابلیت هضم پایین ، مانع از استفاده از ساقه برنج به عنوان خوراک دام می شود .

بیو اتانول : که امروزه اهمیت جهانی بسیاری دارد ، قابل تولید از ساقه برنج می باشد . سلولز و همی سلولز ساقه برنج را می توان با آزاد کردن قندهای مونومی بوسیله هیدرولیز و سپس تخمیر با میکروارگانیزمها تبدیل به اتانول نمود .

هیدرولیز مواد لیگنو سلولزی ، معمولاً بوسیله هیدرولیز آنزیمی یا اسیدی انجام می شود . در روش آنزیمی ، مولد لیگنوسلولزی ، ابتدا در معرض یک پیش تیمار قرار می گیرند که ساختار سلولز برای حمله آنزیمی باز شده ، و برحسب روش هیدرولیز : همی سلولز را می توان به قندهای ساده هیدرولیز کرد . فرآیند پیش تیماررا می توان بوسیله فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی ، یا بیولوژیکی انجام داد . مصرف اسید پایین و تولید قند زیاد از بخش همی سلولز مورد لیگنو سلولزی ، هیدرولیز اسیدی را روش مناسب برای پیش تیمار مواد لیگنو سلولزی قبل از هیدرولیز آنزیمی می سازد .

ساکارو ماسیس سرویسیا : رایجترین ارگانیزم برای تخمیر هگزوز به اتانول است . با این حال ، قادر به تخمیر پنتوزو حاصل از همی سلولز نمی باشد . علاوه براین ۱ دمای بهینه تخمیر آنقدر بالا نیست که خطرات آلودگی را کاهش داده و امکان حداکثر عملکرد ساکارنمیکالسیون و تخمیر همزمان را فراهم آورد . اخیراً ، قارچ فیانمتوس زیگو میست ، برای تولید اتانول ، مشخص شده است . در این گروه قارچها ، موکور ایندکیوس و ریزوپوس اریزا ، قادر به سازگاری هگزوز و نپتوز و تولید اتانول ، هستند . محصول و بهره وری حاصل از هیدرولیزات اسیدی رقیق بوسیله م.ایندکلوس ، به ترتیب ggt 45/0 و h1- تا g83/0 بود . مشاهده شد که  ر.اریزا قادر به تولید اتانول از مایع سولفیتی و سازگاری زیلوز و تمامی هگزوزها در این مایع ، می باشد . علاوه بر این ، آنها در برابر بازدارنده های موجود در هیدرولیزاتهای اسیدی لیگنو سلولز ، مقاوم هستند مزیت دیگر زیگو مسیت ها میزان شیتوزان بالای آنهاست که برای کاربردهای مختلف در صنایع غذایی ، دارویی و تصفیه آب ، مناسب می باشد .

در مطالعه قبلی ، قابلیت فرایند اسیدی ، برای پیش تیمار و هیدرولیز همی سلولز ساقه برنج به اتانول ، بررسی شد . در مطالعه فعلی ، به هیدرولیز آنزیمی و تخمیر ساقه برنج پیش تیمار شده ( بخش سلولزی ) بوسیله فرآیندهای تخمیر و هیدرولیز جداگانه (SHF) پرداخته شد . تخمیر ساقه هیدرولیز شده . با م .ایندیکلوس و ر. اریزا بررسی شده و با س.سرویسیسا مقایسه شد . از سلولزهای خاص (Avicel) : به عنوان مرجع در آزمایشات شاهد استفاده شد .

۳- نتایج

۳٫۱٫ هیدرولیز آنزیمی

تاثیر دما (T) و PH  بر هیدرولیزر آنزیمی ۱ تا ۱۵ سلولز خاص ، بررسی شده و نتایج در تصویر ۱ ارائه شده اند . فعالیتهای آنزیم FPU15 سلولاز و IU 50 B – گلوکوزیدار در هر گرم سلوز ، مورد استفاده قرار گرفت . دماهای مورد بررسی ، ۳۸ ، ۴۵ و C5 ، در PH 5/4 ، ۵۱ ، و ۵/۵ بودند . پروفیل ( نیم رخ ) تبدیل سلولز طی یک دوره ۷۰ ساعته بررسی شد .(تصویر۱) . در تمامی آزمایشات ، این تبدیل در PH5  ، سر تمرین میزان بود . حداکثر غلظت گلوکز در دمای C45 ، ۱- gl4/10 در دمای ph 5 پس از ۴۸ ساعت بود . این مورد را باید با غلظت گلوکز مشاهده شده ۸/۹ و ۱- gl 8 به دست آمده به ترتیب در دماهای  c 38 و c50 ،در همین ph  و زمان ، مقایسه شد . با این حال ، دمای بهینه ، با زمان مذکور ، مرتبط شد . پس از ۴، ۸ ساعت بهترین میزان تبدیل در دمای c 50 ،به دست آمد . هنگام استفاده از زمانهای واکنش طولانی تر ، یعنی ۷۲ ساعت ، این آزمایش در دمای c 38 منجر به بالاترین محصول تبدیل سلولز شد . بنابراین بررسی تاثیر دما و ph طی زمان ، هنگام پیشنهاد تا بالاترین تبدیل سلولز برای یک زمان از پیش تعیین شده ، حائز اهمیت می باشد .

هیدرولیز آنزیمی ترکیبات مختلف ساقه برنج ( تیمار نشده ، پیش تیمار شده با بخار و اسید رقیق ) در دمای c 45 و ph 0/5 به مدت ۴۸ ساعت انجام شد ( جدول ۲ ) . این آنزیمها ، قادر به تبدیل ۱/۴۶% پلی ساکارید در ساقه تیمار نشده به قند ، بودند ( جدول ۲ ) : پیش تیمارها ، محصول هیدرولیز آنزیمی را بهبود بخشیدند هنگام استفاده از ۱- تا g 20 ساقه برنج برای هیدرولیز آنزیمی پیش تیمار با بخار و اسید رقیق ، منجر به میزان قند بالاتر به ترتیب تا ۳۰% و ۵۶% در مقایسه با هیدرولیز ساقه تیمار نشده گردید . (جدول ۲) بالاترین میزان قند ۱- gg 718/0 ، بوسیله هیدرولیز آنزیمی ، هنگام تیمار ساقه با هیدرولیز اسید رقیق ، به دست آمد . لازم به ذکر است که هر دو روش پیش تیمار ، همی سلولز و بخش لیگینین ساقه را کاهش داده است ( جدول ۱ ) .

به منظور بررسی تاثیری غلظت سولبسترات ، سه غلظت مختلف (۲۰ ، ۵۰ ، و ۱ تا g 100 ) از ساقه پیش تیمار شده با اسید رقیق ، در شرایط یکسان آزمایش شد . هر چند غلظت قندهای به دست آمده در غلظتهای سوبسترات بالاتر ، بالاتر بود : اما محصول قند کاهش یافت ( جدول ۲) . این آنزیمها ۸/۷۱% پلیمرهای قندی موجود در ساقه در ۱ تا g 20 غلظت سوبسترات را هیدرولیز کرد در حالیکه در غلظت های سوبسترات بالاتر ۵۰ و ۱تا g 100 ، این محصول به ترتیب ۰/۶۲% و ۹/۵۹% بودند .

 1. ۳ . تخمیر هیدرولیزاتها

نتایج کشت قارچ فینامنتوس م.ایندیکوس و ر.اریزا او نیز مخمر نانوایی س.سر.یسیا روی هیدرولیزاتها ، در جدول ۳ و تصاویر ۴-۲ خلاصه شده است .

قارچ م.ایندکویس ، قادر به رشد روی هیدرولیزاتها بوده و اتانول را به عنوان محصول اصلی و گلیسرول را به عنوان محصول جانبی عمده تولید کرد ( جدول ۳ و تصویر ۲ ) . گلوکز در کمتر از ۲۵ ساعت ، به طور کامل ، گوارش و جذب شد . میزان اتانول از Avicel ، ۱- gg 43/0 بود . در حالیکه ۲۰ ، ۵۰ و ۱ تا g100 ساقه ی بیش تیمار شده با اسید رقیق به ترتیب منجر به تولید ۳۹/۱۰ ، ۳۷/۰ و ۱-gg 6/03 اتانول شد . این نتایج نشان دادند که م.ایندیکوس قادر به تولید اتانول از هیدرولیزاتهای آنزیمی در یک  زمان ۲۴ ساعته می باشد . پس از مصرف کامل گلوکز غلظت اتانول ، عملاً ثابت بود ( تصویر b 2) . بیومس (توده زیستی ) ، در انتهای آزمایشات و محصل آن براساس تشکیل بیومس برای هر قند مصرف شده محاسبه شدند . میزان بیومس ۱۱/۰ تا ۱-gg 17/0 از ساقه پیش تیمار شده یا Aricel بود ( جدول ۳ ) .

ر.اریزا مشابه م.ایندیکوس قادر به رشد روی هیدرولیزاتها و تولید اتانول بود . تحت شرایط آزمایشی مصرف کامل هگزوز بوسیله ر.اریزا مستلزم دو روز تخمیر بود که بسیار طولانی تر از م.ایندیکوس بود ( تصویر ۳ ) . علاوه بر این میزان اتانول بیومس و گلیسرول بوسیله ر.اریزا معمولاً پایین از این مقادیر از م.ایندیکوس بود ( جدول ۳  ) . از سوی دیگر تشکیل ۱-gg 09/0 -05/0  اسید لاکتیک بوسیله کشت ر.اریزا مشاهده شد ( جدول ۳ )

نیم رخ گلوکز ، اتانول و گلیسرول در طول کشت روی هیدرولیزاتها با استفاده از س.سرویسیا در تصویر ۴ نشان داده شده و محصولات کلی در جدول ۳ خلاصه شده اند . مقادیر اتانول و گلیسرول از هیدرولیزاتهای مختلف ۱-gg 02/0 -01/0 بیش از م.ایندیکوس بود ( جدول ۳ ) . با این حال ، م.ایندیکلوس ، بیومس بیشتری نسبت به مخمر نانوایی تولید کرد . از سوی دیگر هم م.ایندیکلوس و س.سرویسیا قادر به مصرف کامل گلوکز در یک روز بودند که سریعتر از ر.اریزا می باشد.

 

تصویر ۱ . تاثیر ph . 5/4 ، ۵ ، ۵/۵ ، روی هیدرولیز سلولز در هیدرولیز آنزیمی در دمای ثابت ۳۸ ، ۴۵  و ۵۰ .

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه

نوشته تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   

تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

 • مقدمه

در حال حاضر ، تمایل بسیاری به اتانول به عنوان سوخت وسایل نقلیه به علت ارزش آن به عنوان یک اکسیژنات و گسترش دهنده سوخت وجود دارد . این حقیقت صنعت سوخت اتانول بر پایه ذرت در ایلات متحده را بر آن داشته تا سطح تولید بیش از دوبرابر را از سال ۲۰۰۰ تا۲۰۰۴ به ثبت برساند . دولت چین ینز تدابیری مشابه برای ترغیب تولید اتانول از مواد کم هزینه بویژه مواد لیگنو سلولزی اتخاذ نموده است .

مواد مختلف مورد استفاده در تولید اتانول از طریق تخمیر معمولاً به سه نوع اصلی تقسیم می شوند . نخست قندهایی که می توانند مستقیماً به اتانول تبدیل شوند ملاس و شکر نرم معمولاً بدین طریق مورد استفاده قرار می گیرند . این سوبستراتها به پیش تیمار پیچیده ای نیاز ندارند آنها به میکروارگانیزنهای مناسب نیاز است . مزیت این فرایند تکنولوژی آن است ، با این حال مقادیر کم سوبستراتها و هزینه بالا مانع از کاربرد صنعتی آن می شود . دوم ، ذرت گندم و سایر غلات که با عملکرد آنزیمها باید به قندهای قابل تخمیر هیدرولیز شوند عمدتاً در صنعت تولید اتانول از آنها استفاده می شود  با این حال خطر رقابت برای غلات او وجود درادر . سوم ، مواد سلولزی که باید بوسیله روشهای پیش تیمار نظیر اسید یا آنزیم به قندها تبدیل شوند و اغلب در سراسر جهان از ان ها استفاده میشود . از آنجا که آنها مزایایی چون هزینه پایین مقادیر زیاد و عدم خطر رقابت دارند محققان در تمام دنیا تمایل بسیاری به قابلیت آنها برای تولید اتانول نشان می دهند . منبع ایده آل برای تولید اتانول باید مقرون به حرفه و سرشار از کربن باشد استفاده از ضایعات قابل بازیافت ، ارزان و فراوان برای تولید اتانول توجه محققان را جلب نموده است اما در مورد زباله خانگی مواردی از استفاده از این ماده برای تولید اتانول مشاهده نمی شود . زبالهه ایخانگی که حجم عظیمی از زباله های شهری را تشکیل می دهند . رطوبت بالا و ترکیبات ارگانیکی دارند که به آسانی فاسد شده و حمل آنها دشوار است . از سوی دیگر مواد مغذی فراوان داخل این زباله ها آنها را تبدیل به مواد خام ایده آل برای محصولاتی با ارزشی نظیر اسید لاتیک CH4  ، هیدروژن و … می سازد . استفاده اززباله خانگی برای تولید اتانول می تواند خطر آلودگی و هزینه تولید اتانول را کاهش دهد از این رو ارزش بررسی شدن را داراست .

علاوه بر استفاده از مواد کم هزینه ، تکنولوژیهای دیگری برای موثر و مقرون به صرفه بودن تولید اتانول انجام شده است نظیر استفاده از گونه هایی با قابلیت تولید  اتانول بالا  بازیافت سلولی از طریق رسوب یا فقط غشاء . از میان این تکنولوژیها تولید اتانول تحت شرایط غیر استریل می تواند در استریلیزاسیون و پخت نشاسته موثر باشد . علاوه بر این می تواند این فرایند راحتی ساده تر از قبل سازد ، از این رو توجه بسیاری از محققان را جلب نموده است . معمولاً شرایط اسیدی برای جلوگیری از آلودگی بوسیله میکروارگانیزم و عملی ساختن تخمیر غیر استریل ، کنترل می شد . برای تحقق این هدف ، میکروارگانیزم تولید اتانول مقاوم به اسید ، در این مطالعه حائز اهمیت بسیاری است . زیموموناس موبیلس نوعی باکتری تولید کننده اتانول گرم منفی که قادر به تحمل غلظت بالای اتانول و تخمیر در طیف ph گسترده می باشد به نحوی وسیع مورد مطالعه قرار گرفته است . استفاده از ز.موبیلیس مقاوم به اسید در گلوکز تحت شرایط غیر استریل ، با موفقیت انجام شد . در صورتی که بتوان و آیند تخمیر مقرون به صرفه و تولید موثر اتانول بوسیله ز.موبیلیس را در زباله خانگی انجام داد ، می توان این فرآیند را با هزینه کمتر و کارایی بالاتر تولید کرد . علاوه بر این فرآیند ساکاریمیکالیون و تخمیر (ssf) را می توان با ترکیب هیدرولیز آنزیمی و تخمیر اتانول به صورت یک عملیات مجزا تبدیل کرد . در این روش می توان به جای راکتورهای جداگانه از یک مورد استفاده کرد ، و بازداری محصول نهایی از هیدرولیز آنزیمی را از بین برد . قند کاهنده در طول کل فرآیند ، در سطح پایین می ماند که آلوده شدن آن را دشوار می سازد . هدف این مطالعه انتخاب و استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی بوسیله ssf بود . هر دو فرآیند استریل و غیر استریل برای برررسی امکان تولید اتانول با این گونه ویژه مقایسه شد .

۳- نتایج

 1. ۳ . جداسازی گونه

برای جلوگیری از آلودگی ph پایین ۴ در شرایط غیر استریل کنترل شد از این رو تسلط باکتریهای مقاوم به اسید در چنین فرایندی اهمیت بسیاری داشت . هر چند ز.موبیلسین قادر به تخمیر در طیف وسیعی از ph بود (۷-۳) ، برا ی انجام موفق این فرآیند به باکتریهای مقاوم به اسید با سرعت رشد بالا نیاز است . برای رسیدن به این هدف یک جهش زای انتخابی برای تامین این نیاز ویژه انتخاب شد . ز.موبیلیس رشد یافته ، در محیط انتخابی با ph 4 ، کشت داده شد . سپس کلونی های بزرگ برای تخمیر اتانول تحت شرایط اسیدی انتخاب گردید . همین روند ، برای ۳ بار آزمایش ، برای اطمینان از سازگاری این گونه ها با محیط اسیدی انجام شد . سپس گونه با بهترین عملکرد انتخاب شده و در یخچال در دمای c 4 نگهداری شد . از طریق این سیستم انتخاب گونه ای با مقاومت به اسید به نام GZNSL به دست آمده بسته نهایی تخمیر گونه در تصویر ۱ ارائه شده است ، آزمایش شاهد با گونه والد در PH اولیه ۶ انجام شده و گونه انتخابی در PH 4 استفاده شد . از تصویر می توان مشاهده کرد GZNSL مقاوم به اسید می تواند g/l 48 اتانول تولید کند تنها اندکی کمتر از شاهد (g/l 52 ) که نشان داد GZNSL می تواند تحت شرایط اسیدی با موفقیت اتانول تولید کند . نظیر قند کاهنده ، هردو گونه قادر به تجزیه موثر قند کاهنده بودند . قند کاهنده در حدود ۳۶ ساعت به سطح پایینی می رسد . برای کاستن از زمان کشت ، برای بدست آوردن تولید بیشتر اتانول با زمان کمتر باید تحقیقات بیشتری انجام داد ( تصویر ۲ ).

 1. ۳ . تولید اتانول تحت شرایط غیر استریل

برای بررسی قابلیت فوق العاده تخمیر اتانول PH پایین یک تخمیر اتانول غیر استریل به وجود آمد . ز.م.بیلیس GZNSL را در شرایط غیر استریل کشت داده شده که بوسیله HCL ، تا PH  ۴ ، تنظیم شده بود . برای مقایسه تخمیر با GZNSL نیز در PH 4 انجام شد . آزمایش شاهد ، با گونه والد تحت شرایط بهینه از قبل تعیین شده (PH 6 ، کشت ۱۰% و دمای C 30 ) با شرایط استریل انجام شد .

در PH4 ، شرایط اسیدی مانع آلودگی بوسیله این ارگانیزم بود . باکتریهای مقاوم به اسید ، باکتریهای غالب درون سوبسترات بودند . تصویر ۳ نشان می دهد که GZNSL قادر به تولید g/l46 تحت شرایط غیر استریل بود (B) فقط ۶۵% کمکتر از غلظت بهینه در شرایط استریل (A) و حدود g/l 6 ، کمتر از آزمایش شاهد مصرف قند کاهنده ، تحت این ۳ وضعیت تا حدودی مشابه بود . همگی آنها  در حدود ۳۶ ساعت سطحی پایین به دست اوردند . تحقیق انجام شده در مطالعه وانگ ، نشان داد که تخمیر اسید لاکتیک غیر استریل بهتر از استریل انجام شد. این مقاله ذکر می کند که میکروارگانیزم پبچبده درون زباله خانگی ، می تواند محصولی دلخواه تولید کند ، بویژه می تواند هیدرولیز سوبسترات را تسریع نماید . کلی از مزایای ssf این است که قند کاهنده را می توان در سطحی پایین نگه داشت ، بنابراین سوبسترات موجب اثر بازدارندگی نمی شود . در واقع فرایند استریل می تواند تا روی اثری زیانبار برای فرآیند تخمیر داشته باشد ، بویژه به علت واکنش میلارد میان گلوکز و منابع نیتروژنی ، در دمای بالای اتوکلاو ، گروه هیدروکسیل گلوکز و آمینه منابع نیتروژنی نظیر پتون و عصاره مخمر واکنش داده منجر به ضایعاتی با انباشت رنگدانه می شود . از بین رفتن منبع نیتروژن ، که برای رشد سلول ضروری است ، بر فعالیت آنزیمی سلولای بالغ ، موثر است . علاوه بر این در فرآیند غیر استریل ، میکروارگانیزم کشته نشده ، در طول فرآیند می تواند موجب تولید سوبسترات دلخواه بویژه برای هیدولیز نشاسته گردد . مکانیزم تخمیر غیر استریل ارزش بررسی را داشت ، چرا که این روش هزینه پایین برای استریلیزسیون ، و غلظت اتانول بالا داشت .

 1. ۳ . استفاده از ضایعات تقطیری برای تولید اتانول

مشکلات اصلی در تولید اتانول ، نه تنها در مواد خام بلکه در الودگی ایجاد شده در فرآیند بویژه ضایعات تقطیری می باشد . گزارش شد که با ۱۲ تن ضایعات تقطیری ، ۱ تن اتانول تولید می شود . تیمار ضایعات تقطیری با حجم عظیم cod تا g/l100 و PH 5/4-8/3 دشوار بود . از تکنولوژی پیشرفته اکسیداسیون و سایر روشهای تیمار بیوشیمایی ، برای تیمار این نوع فاضلاب استفاده شد . هزینه بالا برای چنین تیماری ، یکی از نقاط ضعف فرآیند تولید اتانول بود .

در حالیکه از سوی دیگر سوبسترات آلی داخل ضایعات را می توان منبع محسوب کرد ، گزارش شد که از ضایعات تقطیری می توان برای تولید مواد مرتبط با غذا نظیر پروتئاز ، شیتوزلن و ادویه استفاده کرد. برای استفاده کامل از ضایعات تقطیری بازیافت ضایعات برای تولید اتانول شبها راهی است که از سوی برخی محققان ، بررسی شده است . تحقیقات شی نشان داد که تولید اتانول به وسیله گلوکز می تواند موجب تولید موفق این ماده شده و هیچ اثر زیانباری پس از هشت عملیات مشاهده نشد .

ویژگی تقطیری زباله خانگی نشان داده شده در جدول ۲ و ۳ نشان داد این نوع ضایعات حاوی cod و نیز پروتئین خام بوده و غلظت یون فلزی نیز در سطحی بالاست که برای تولید اتانول مناسب می باشد . علاوه براین از ویژگی اسیدی (۲/۴ – ۸/۳ ) این مایع می توان برای تنظیم PH سوبسترات بدون نیاز به hcl استفاده کرد . چنانچه بتوان از ضایعات تقطیری زباله خانگی با موفقیت در تولید  اتانول استفاده کرد ، نه تنها آلودگی کنترل شده بلکه در هزینه نیز صرفه جویی می شود . به منظور آزمایش امکان تولید اتانول بوسیله ضایعات تقطیر از زباله خانگی آزمایش بازیافت براساس روش ذکر شده در بخش ۲٫ ۲ انجام شد ، فقط آب لوله کشی با ضایعات جایگزین شده از فرایندهای استریل (B) و غیر استریل (A) . برای بررسی نتایج استفاده شده و افزودن آب لوله کشی با HCL برای تنظیم PH ، نمونه شاهد انتخاب شد . تصویر ۳ اتانول و قند کاهنده آزمایش را نشان می دهد مشاهده شده که اتانول با این ضایعات تحت شرایط استریل بالاترین غلظت اتانول g/l 50 ، g/l 2 بیش از شرایط غیر استریل و حدودg/l 4 بیش از آب لوله کشی  را دارا بود . استفاده از این ضایعات در مورد تولید اتانول بهتر از آب انجام شد که نشان داد مواد مغذی درون ضایعات برای تولید اتانول مفید بودند . اتنول تحت شرایط استریل در مقایسه با فرآیند غیر استریل ، در انتها فرآیند اندکی بالاتر بود . این نتیجه با بخش ۲٫ ۳ مشابه بود

تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی

 

نوشته تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico


 • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
 • تعداد کل صفحات :981  
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
آخرین پست ها

تولبد اتانول بوسیله موکور ایندیکوس و ریزوپوس اریزا از ساقه برنج بوسیله تخمیر و هیدرولیز جداگانه..........چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

تحقیق استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی..........چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي..........چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)..........چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

تحقیق تعيين شيوع تنگي متائوس و عوارض آن بر كليه ها و مجاري ادراري در شيرخوران و كودكان..........سه شنبه 10 اردیبهشت 1398

طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز..........سه شنبه 10 اردیبهشت 1398

تحقیق تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك..........سه شنبه 10 اردیبهشت 1398

معماری ارگانیک و مفهوم آن..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد آفازي (آنومي)..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق مدلهاي محاسباتي عصبي از تأثيرات جانبي ناحية آسيب ديده مغز روي نواحي دورتر از منطقه آسيب ديده..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تزیینات محراب،میل ها و مناره ها در معماری اسلامی..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

معماری اسلامی ”گرمابه“..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

هوش مصنوعي و شبکه های عصبی مصنوعی..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

تحقیق در مورد راديوگرافي..........دوشنبه 9 اردیبهشت 1398

همه پستها